အျမန္အလိုရွိသည္...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Sales & Marketing Staff 0 Dec 08, 2016 Dec 24, 2016
Sales & Marketing Supervisor 0 Dec 08, 2016 Dec 24, 2016
ေခါင္းေလွ်ာ္ကၽြမ္းက်င္/အလုပ္သင္ 0 Dec 08, 2016 -
Body/Foot Massage ကၽြမ္းက်င္/ အလုပ္သင္ 0 Dec 08, 2016 -
ေျခသည္း/လက္သည္း (Nail Art) ကၽြမ္းက်င္ 0 Dec 08, 2016 -
Marketing Supervisor 0 Dec 08, 2016 -
Marketing Executive 0 Dec 08, 2016 -
ေလွ်ာ္၊ ဆိုး၊ ေကာက္ ၊ေျဖာင့္နွွင့္ other ကၽြမ္းက်င္ 0 Dec 08, 2016 Dec 15, 2016
ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းအေရာင္းျမွင့္တင္ေရး 100000 Dec 08, 2016 Dec 24, 2016
Sales & Marketing Executive 0 Dec 08, 2016 Dec 14, 2016
ဂ်ပန္စာသင္ရန္ဆရာ/ဆရာမမ်ား 0 Dec 08, 2016 Dec 20, 2016
Helper 0 Dec 07, 2016 Jan 10, 2017
Second Leader (Air-Con Technician) 0 Dec 07, 2016 Jan 10, 2017
Leader (Air-Con Technician) 0 Dec 07, 2016 Jan 10, 2017
Project Marketing (Air-Con) 0 Dec 07, 2016 Jan 10, 2017
view more

လတ္တေလာအလုပ္အကိုင္မ်ား...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Sales Executive 0 Dec 09, 2016 Dec 20, 2030
Senior PHP Developer (N1 OR N2 OR N3) 1000000 Nov 28, 2016 Dec 30, 2016
Web Design Project Manager (N1 or N2 or N3) 1000000 Nov 28, 2016 Dec 30, 2016
Android Developer 600000 Nov 21, 2016 -
Japanese Language 150000 Nov 20, 2016 -
Sales Manager (Food Products) (1) Post 0 Nov 18, 2016 Dec 20, 2018
Sales Executive (Food Product) MR Channel 0 Nov 18, 2016 Dec 20, 2018
Brand Supervisor / Executive (Food Product) (2) Posts 0 Nov 17, 2016 Dec 20, 2018
ေနျပည္ေတာ္ (Food Product - Show Room တာ၀န္ခံ) က်ား / မ (၁) ဦး 0 Nov 17, 2016 Dec 20, 2018
Warehouse Supervisor 0 Oct 27, 2016 Nov 16, 2027
Internal Control Officer 0 Oct 21, 2016 -
Analyst and Reporting specialist 0 Oct 21, 2016 -
Financial Controller & Analyst 0 Oct 21, 2016 -
Child Care Early Childhood Teachers 2000 Oct 20, 2016 -
Civil engineer(BE) or (ME) 0 Oct 17, 2016 -
view more

ခ်စ္ရတဲ့ JOB seekers တို႔ေရ …မဂၤလာပါေနာ္…. ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ ရဲ႕ “စို္င္းခြန္ေနာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမနွင့္ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း” ဆုိရင္ JOB seekers တိ္ု႔သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လာခဲ့ပုံမ်ားနဲ႔ စည္းစနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္နုိ္င္ခဲ့ပုံမ်ားကို JOB seekers တို႔အား

*********************************************************** “ငါ့သား ... အေမေမြးထားတာ သားေယာက္်ားေလးပဲ။ ေယာက္်ားဆိုိုတာ ေဒါင္က်က်ျပားက်က်၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ ခံႏုိုိင္ ရည္ရွိွိရမယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဆုိတာ ကိုယ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို

View More