အျမန္အလိုရွိသည္...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Customer Service Executive 250 Feb 28, 2017 Mar 18, 2017
Sales Executive 250 Feb 28, 2017 Mar 18, 2017
Account Clerks 350000 Feb 28, 2017 Mar 11, 2017
Financial Investment Advisors 300000 Feb 28, 2017 Mar 11, 2017
Assistance Manager 500000 Feb 28, 2017 Mar 11, 2017
Chef 0 Feb 28, 2017 Mar 11, 2017
Translator and Driver (Any Graduate) 0 Feb 28, 2017 Mar 11, 2017
Project Coordinator/Construction Technician 0 Feb 28, 2017 Mar 18, 2017
Admin Coordinator 0 Feb 28, 2017 -
Assistant/ Co Teacher 0 Feb 28, 2017 -
Office Staff 0 Feb 27, 2017 Mar 18, 2017
Chinese Translator 300000 Feb 27, 2017 Mar 18, 2017
Production Asst Manager 600000 Feb 27, 2017 Mar 18, 2017
IT Network Manager 500000 Feb 27, 2017 Mar 18, 2017
IT Software Supervisor 400000 Feb 27, 2017 Mar 18, 2017
view more

လတ္တေလာအလုပ္အကိုင္မ်ား...

Job Title Salary Post Date Form Closing Date
Business Executive 300000 Feb 20, 2017 Mar 20, 2031
General Labour 160000 Feb 05, 2017 -
PR Officer 700000 Feb 02, 2017 -
Project Engineer (ACMV) 0 Jan 19, 2017 -
Video Animation ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။ 600000 Jan 19, 2017 Mar 01, 2017
CAD Drafter ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။ 600000 Jan 19, 2017 Mar 01, 2017
Sales ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။ 600000 Jan 19, 2017 Mar 01, 2017
Graphic Designer ဝန္ထမ္းအလိုရွိသည္။ 600000 Jan 19, 2017 Mar 01, 2017
Sales & Marketing Staff 150000 Jan 17, 2017 -
Assistant Administrator 150000 Jan 17, 2017 -
Designer 200000 Jan 17, 2017 -
Media Advertise Sales: F (3) post 180000 Jan 17, 2017 -
3D Animator (Cinema 4D, After Effect) 0 Jan 16, 2017 Feb 20, 2015
Junior Graphic Designer (Trainee) 0 Jan 16, 2017 -
Senior Graphic Designer 0 Jan 16, 2017 -
view more

ခ်စ္ရတဲ့ JOB seekers တို႔ေရ …မဂၤလာပါေနာ္…. ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ ရဲ႕ “စို္င္းခြန္ေနာင္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမနွင့္ဥပေဒအၾကံေပးလုပ္ငန္း” ဆုိရင္ JOB seekers တိ္ု႔သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားရုန္းကန္လာခဲ့ပုံမ်ားနဲ႔ စည္းစနစ္တက် အုပ္ခ်ဳပ္နုိ္င္ခဲ့ပုံမ်ားကို JOB seekers တို႔အား

*********************************************************** “ငါ့သား ... အေမေမြးထားတာ သားေယာက္်ားေလးပဲ။ ေယာက္်ားဆိုိုတာ ေဒါင္က်က်ျပားက်က်၊ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနပါေစ ခံႏုိုိင္ ရည္ရွိွိရမယ္။ ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ဆုိတာ ကိုယ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို

View More